đăng ký sàn binance      
 
mua bán coin sàn mxc      

Sài Gòn

[sai-go][column2][#FF6633]
Bán căn hộ fpt plaza đà nẵng

Giấy tờ đất cần thiết để xin phép xây dựng

 Có nhiều loại giấy tờ được chấp nhận để cấp phép xây dựng. Người xin phép phải kê khai đúng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2017 có hiệu lực từ ngày 25-6, quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
Nhiều giấy tờ khác không phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được chấp nhận để được cấp phép xây dựng. Ảnh minh họa

Các loại giấy chứng nhận về nhà, đất

Theo nghị định, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thuộc một trong các loại sau:
  1. Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001, Luật Đất đai năm 2003.
  2. GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009.
  3. GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định 61/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở.
  4. GCN quyền sở hữu nhà ở; GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh Nhà ở năm 1991; Luật Nhà ở năm 2005; Nghị định 81/2001 về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định 95/2005 về việc cấp GCN quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Nghị định 90/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở…
  5. Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp GCN.
  6. Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2004 nhưng không có GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các văn bản cho phép xây dựng

Ngoài ra, theo Nghị định 53/2017, một số giấy tờ sau cũng được xem là hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng:
  1. GCN quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông… tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  2. Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông. Hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông theo quy định của pháp luật.
  3. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã có giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định nhưng đề nghị được cấp giấy phép xây dựng sử dụng vào mục đích khác với mục đích sử dụng đất đã được ghi trên giấy tờ đó.
  4. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp GCN quyền sử dụng đất, theo đề nghị của cơ quan cấp giấy phép xây dựng, để xác định diện tích các loại đất với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định nhưng trên các giấy tờ đó không ghi rõ diện tích các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Người xin phép phải kê khai đúng

Theo Nghị định 53/2017, cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy định tại nghị định này và các quy định khác có liên quan để cấp giấy phép xây dựng theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại nghị định này khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày có hiệu lực thi hành của nghị định này nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng (gọi chung là chủ đầu tư) cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại nghị định này để được cấp giấy phép xây dựng.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

bán đất đà nẵng