Liên Hệ: 0933.788.383-0905.486.086 Tiến độ bán hàng dự án và mức chiết khấu của Sun River City

Tiến độ bán hàng dự án và mức chiết khấu của Sun River City

Cập nhật ngày 22/5/2017 Sun River City.xlsx

SUN RIVER CITY GD4
STT
Phan khu
So lo
Kich thuoc
(m)
Dien tich
(m2)
Duong (le - mat duong - le)
Ghi chu
NVGD
Don gia
Thanh tien
Phan khu LO 02
1
LO02
24
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
2
LO02
26
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
Phan khu LO 03
3
LO03
23
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
4
LO03
25
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
5
LO03
27
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
Phan khu LO 13
6
LO13
3
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Buc Anh
5,700,000
977,550,000
7
LO13
4
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Trong Phudc
5,700,000
977,550,000
8
LO13
5
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Trong Phudc
5,700,000
977,550,000
9
LO13
6
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Nguyen Nhanh
5,700,000
977,550,000
10
LO13
7
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Nguyen Nhanh
5,700,000
977,550,000
11
LO13
8
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Thao Nguyen
5,700,000
977,550,000
12
LO13
29
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Q.Khiet + N.Thai
4,200,000
720,300,000
13
LO13
30
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Van Thanh
4,200,000
720,300,000
14
LO13
32
24 x 10.5
239.47
6m - 10.5m - 6m
Lo goc (da co so)
Tung Thien
6,600,000
1,580,502,000
15
LO13
33
24,0 x 7
168.0
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
924,000,000
16
LO13
34
24,0 x 7
168.0
6m - 10.5m - 6m
da co so (kep cong)
Bo Man
5,500,000
924,000,000
Phan khu LO 14
17
LO14
6
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
18
LO14
8
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
Ba giao dich
5,500,000
943,250,000
19
LO14
9
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
Ba giao dich
5,500,000
943,250,000
20
LO14
10
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
5,500,000
943,250,000
21
LO14
11
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
5,500,000
943,250,000
22
LO14
25
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
23
LO14
26
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
24
LO14
27
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
25
LO14
28
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
26
LO14
29
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Luu Trang
4,100,000
703,150,000
27
LO14
30
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
28
LO14
31
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
29
LO14
32
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Thai
4,100,000
703,150,000
Phan khu LO 08
30
LO08
27
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
V5 Tham
4,450,000
545,125,000
31
LO08
29
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
32
LO08
31
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
N.Thai + Q.Khiet
4,450,000
545,125,000
33
LO08
33
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Binh Truong
4,450,000
545,125,000
34
LO08
35
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
35
LO08
37
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Ba Ngoc
4,450,000
545,125,000
36
LO08
39
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Kieu Oanh
4,450,000
545,125,000
37
LO08
41
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
Phan khu LO 24
38
LO24
10
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,200,000
720,300,000
39
LO24
11
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,200,000
720,300,000
40
LO24
12
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Phu Thanh
4,200,000
720,300,000
41
LO24
13
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Phu Thanh
4,200,000
720,300,000
42
LO24
14
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Trong Phudc
4,200,000
720,300,000
43
LO24
15
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Nhanh
4,200,000
720,300,000
44
LO24
16
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Nhanh
4,200,000
720,300,000
Phan khu LO 12
45
LO12
34
22,5 x 7
157.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Phan Mai
4,300,000
677,250,000
46
LO12
35
22,5 x 7
157.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Hong Quoc
4,300,000
677,250,000
Phan khu LO 10
47
LO10
40
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
48
LO10
41
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
49
LO10
42
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
Phan khu LO 11
50
LO11
12
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Ba Ngoc
4,250,000
728,875,000
CHINH SACH UU DAI CHO KHACH HANG
I. KHACH HANG MUA SI (1 KH MUA NHIEU LO HOAC NGU"OI MUA CO CUNG HUYET THONG)
- KH mua 2 - 3 san pham chiet khau 1%/SP
- KH mua 4 - 6 san pham chiet khau 2%/SP
- KH mua 7 san pham chiet khau 3%/SP
II. CK THEO PHU'ONG THUC THANH TOAN: dang ky mua 20 trieu / san pham_
PTTT
Chiet khau/SP
Tien do thanh toan
50%
40%
10%
Nhanh
3%
7 ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CBT)
cong chung chuyen nhuang QSDD
Cham
1%
7 ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CDT)
30 ngay tu ngay dang ky mua
Vay ngan hang
1%
- 7 Ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CDT) dong 70%
- 30% con lai ngan hang giai ngan khi cong chung chuyen nhuang QSDD.
III. CK CHO KHACH HANG THAN THIET
- Khach hang da giao dich cac san pham thuoc cac du an khac trudc day cua BrightLand duac chiet khau them 1%/SP
Còn nữa ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét