đăng ký sàn binance      
 
mua bán coin sàn mxc      

Sài Gòn

[sai-go][column2][#FF6633]
Bán căn hộ fpt plaza đà nẵng

Tiến độ bán hàng dự án và mức chiết khấu của Sun River City

 

Cập nhật ngày 22/5/2017 Sun River City.xlsx

SUN RIVER CITY GD4
STT
Phan khu
So lo
Kich thuoc
(m)
Dien tich
(m2)
Duong (le - mat duong - le)
Ghi chu
NVGD
Don gia
Thanh tien
Phan khu LO 02
1
LO02
24
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
2
LO02
26
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
Phan khu LO 03
3
LO03
23
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
4
LO03
25
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
5
LO03
27
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,450,000
934,675,000
Phan khu LO 13
6
LO13
3
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Buc Anh
5,700,000
977,550,000
7
LO13
4
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Trong Phudc
5,700,000
977,550,000
8
LO13
5
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Trong Phudc
5,700,000
977,550,000
9
LO13
6
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Nguyen Nhanh
5,700,000
977,550,000
10
LO13
7
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Nguyen Nhanh
5,700,000
977,550,000
11
LO13
8
24,5 x 7
171.5
6m - 15m - 6m
Thao Nguyen
5,700,000
977,550,000
12
LO13
29
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Q.Khiet + N.Thai
4,200,000
720,300,000
13
LO13
30
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Van Thanh
4,200,000
720,300,000
14
LO13
32
24 x 10.5
239.47
6m - 10.5m - 6m
Lo goc (da co so)
Tung Thien
6,600,000
1,580,502,000
15
LO13
33
24,0 x 7
168.0
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
924,000,000
16
LO13
34
24,0 x 7
168.0
6m - 10.5m - 6m
da co so (kep cong)
Bo Man
5,500,000
924,000,000
Phan khu LO 14
17
LO14
6
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
5,500,000
943,250,000
18
LO14
8
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
Ba giao dich
5,500,000
943,250,000
19
LO14
9
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
da co so
Ba giao dich
5,500,000
943,250,000
20
LO14
10
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
5,500,000
943,250,000
21
LO14
11
24,5 x 7
171.5
6m - 10.5m - 6m
5,500,000
943,250,000
22
LO14
25
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
23
LO14
26
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
24
LO14
27
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
25
LO14
28
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
26
LO14
29
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Luu Trang
4,100,000
703,150,000
27
LO14
30
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
28
LO14
31
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,100,000
703,150,000
29
LO14
32
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Thai
4,100,000
703,150,000
Phan khu LO 08
30
LO08
27
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
V5 Tham
4,450,000
545,125,000
31
LO08
29
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
32
LO08
31
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
N.Thai + Q.Khiet
4,450,000
545,125,000
33
LO08
33
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Binh Truong
4,450,000
545,125,000
34
LO08
35
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
35
LO08
37
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Ba Ngoc
4,450,000
545,125,000
36
LO08
39
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
Kieu Oanh
4,450,000
545,125,000
37
LO08
41
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
Phan khu LO 24
38
LO24
10
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,200,000
720,300,000
39
LO24
11
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
4,200,000
720,300,000
40
LO24
12
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Phu Thanh
4,200,000
720,300,000
41
LO24
13
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Phu Thanh
4,200,000
720,300,000
42
LO24
14
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Trong Phudc
4,200,000
720,300,000
43
LO24
15
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Nhanh
4,200,000
720,300,000
44
LO24
16
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
Nguyen Nhanh
4,200,000
720,300,000
Phan khu LO 12
45
LO12
34
22,5 x 7
157.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Phan Mai
4,300,000
677,250,000
46
LO12
35
22,5 x 7
157.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Hong Quoc
4,300,000
677,250,000
Phan khu LO 10
47
LO10
40
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
48
LO10
41
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
49
LO10
42
24,5 x 5
122.5
5m - 7.5m - 5m
4,450,000
545,125,000
Phan khu LO 11
50
LO11
12
24,5 x 7
171.5
5m - 7.5m - 5m
da co so
Ba Ngoc
4,250,000
728,875,000
CHINH SACH UU DAI CHO KHACH HANG
I. KHACH HANG MUA SI (1 KH MUA NHIEU LO HOAC NGU"OI MUA CO CUNG HUYET THONG)
- KH mua 2 - 3 san pham chiet khau 1%/SP
- KH mua 4 - 6 san pham chiet khau 2%/SP
- KH mua 7 san pham chiet khau 3%/SP
II. CK THEO PHU'ONG THUC THANH TOAN: dang ky mua 20 trieu / san pham_
PTTT
Chiet khau/SP
Tien do thanh toan
50%
40%
10%
Nhanh
3%
7 ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CBT)
cong chung chuyen nhuang QSDD
Cham
1%
7 ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CDT)
30 ngay tu ngay dang ky mua
Vay ngan hang
1%
- 7 Ngay tu ngay dang ky mua (ky HD dat coc vdi CDT) dong 70%
- 30% con lai ngan hang giai ngan khi cong chung chuyen nhuang QSDD.
III. CK CHO KHACH HANG THAN THIET
- Khach hang da giao dich cac san pham thuoc cac du an khac trudc day cua BrightLand duac chiet khau them 1%/SP
Còn nữa ...

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

bán đất đà nẵng